Pratite nas na:

Lejla Softic

20. Septembra 2019.

Finansijski ciljevi i prioriteti

Za uspješno poslovanje preduzeća, veoma važno je definiranje dugoročnih i kratkoročnih finansijskih ciljeva, kao i njihova uspješna realizacija. Za pojedine strateške i finansijske menadžere postavljanje prioriteta tj. ‘sređivanje’ finansijskih ciljeva po stepenu važnosti pri njihovoj realizaciji je izazovno, jer tek […]

16. Septembra 2019.
16. Septembra 2019.

Šta je ekonomičnost?

Ekonomičnost je jedan od pokazatelja uspješnosti preduzeća i predstavlja mjeru ostvаrenih (količinskih i vrijednosnih) rezultаtа po jedinici ukupnih ulаgаnја u određenom vremenskom periodu. Ekonomičnost se naziva i ekonomska ili troškovna efikasnost preduzeća. Suštinа ekonomičnosti je u štednji i ekonomisаnju elemenаtа […]

16. Septembra 2019.

Portfolio menadžment

Portfolio menadžment (engl. portfolio management) je proces upravljanja investicijama pojedinca ili preduzeća na principu diverzifikacije rizika, sa ciljem ostvarenja maksimalne profitabilnosti uz zadani stepen rizika odnosno minimalni rizik uz zadanu profitabilnost portfelja. Uključuje konstruiranje portfelja, njegovu kritičku analizu i njegove […]

16. Septembra 2019.
16. Septembra 2019.
13. Septembra 2019.

Projektno finansiranje

Postoji više različitih načina na koji se mogu finansirati razvojni projekti preduzeća, a jedan od načina je i primjenom modela projektnog finansiranja. Ukoliko se razvojni projekat preduzeća može izdvoji u posebnu pravno-ekonomsku cjelinu, sa dostatnim prihodima da se bez teškoća […]

6. Septembra 2019.

Računovodstvo okoliša i DOP aktivnosti preduzeća

Značenje pojma računovodstvo okoliša i njegova praktična primjena, u većini BH preduzeća, još uvijek je nepoznanica. Računovodstvena poslovna funkcija ima zadatak da dokumentuje sve poslovne transakcije u preduzeću, ali i da arhivira svu finansijsku dokumentaciju o poslovanju preduzeća, stoga se […]

30. Avgusta 2019.

DOP aktivnosti preduzeća i edukacija kupaca

Društveno odgovorno poslovanje (DOP), u 21. stoljeću, postaje sve važnije pri kreiranju i implementaciji marketing stretegije preduzeća. Jedna od DOP aktivnosti preduzeća, koja se prakticira kao sastavni dio marketing strategije, je i edukacija kupaca. Edukacija kupaca, kao dio DOP aktivnosti […]

23. Avgusta 2019.

7P vs. 7C marketing mix

Pri kreiranju marketing strategije većina preduzeća primjenjuje tzv. 7P marketing mix. Suvremeni uvjeti poslovanja sve više utiču na promjene u marketing koncepciji preduzeća. U ovim uvjetima od posebnog značaja je potreba preduzeća da vlastito poslovanje i marketing strategiju posmatraju prije […]

Pratite nas na društvenim mrežama!