Pratite nas na:

Konsultantske usluge – H2020

1. Februara 2016.

Konsultantske usluge – H2020

SoftConsulting s.p. Tuzla konsultantski i profesionalni angažman nastoji kontinuirano dopunjavati sa novim uslugama. Na ovaj način nastojimo konsultanske usluge učiniti dostupnim široj poslovnoj javnosti i obezbjediti tržišnu prepoznatljivost kao virtuelna kancelarija za poslovno savjetovanje. Efikasnost provođenja promjena zavisi od kapaciteta koji mogu podržati proces promjena, stoga klijentima obezbjeđujemo potreban know-how za kvalitetnije provođenje ovih aktivnosti.

Usluge finansijskog savjetovanja zahtijevaju stručnjake koji osim značajnog iskustva u finansijama, izvrsno poznaju poslovne prilike na nacionalnom tržištu, ali i kontinuirano prate internacionalne tržišne trendove.

Instrument SME ima za cilj potaknuti inovativna mala i srednja preduzeća (MSP) da učestvuju u Horizon 2020 programu.

Ponuda konsultantskih usluga za apliciranje na Instrument za mala i srednja preduzeća obuhvata:

 • stručnu i operativnu podršku pri 1. fazi apliciranja na Instrument za MSP
 • izradu projektnog prijedloga do max. 10 strana  ( tehničko – tržišna izvodljivost projekta)
 • izradu poslovnog plana koji treba biti rezultat uspješne realizacije 1. faze Instrumenta za MSP.

 

Usluge su dostupne i zainteresiranim klijentima izvan Bosne i Hercegovine.

Instrument za MSP omogućava poslovnim subjektima da apliciraju pojedinačno ili u zajedničkim projektima u okviru konzorcijuma:

 • ciljna grupa su sve vrste inovativnih MSP-a
 • kompetitivni i tržišno-orjentisani projekti sa EU dimenzijom
 • teme za prijavu prijedloga projekata: ICT tehnologije, nanotehnologije, medicina, ekološko-inovativna prehrambena industrija, transport, energetika, ekološko-inovativni materijali i urbano područje.

Instrument za mala i srednja preduzeća obuhvata 3 faze:

1. Tehničko – tržišna izvodljivost:

 • podnosi se prijedlog projekta na max. 10 strana: izvodjivost koncepta, procjena rizika, intelektualno vlasništvo, traženje partnera, dizajn, pilot akcija
 • visina granta je 70% ( do 50.000 EUR) ukupne vrijednosti projekta
 • troškovi projekta se ne pravdaju (ne dokumentuju)
 • trajanje projekta je do 6 mjeseci
 • rezultat je poslovni plan.

 2.  Aktivnosti demonstracije:

 • rezultat je razvijen i dovršen proizvod, spreman za tržište. 

3. Komercijalizacija:

 • podrška pri promociji i komercijalizaciji proizvoda na tržištu, bez direktnog finansiranja.

 

Ocjenjivači su jako rigorozni: prolazi 2% – 3% prijedloga  (aplikacija).

Šta se ocjenjuje: jaka evropska dimenzija i rješenje važnog problema za koji postoji, potencijalno izvanredna firma u budućnosti/ Evropska Komisija želi da finansira samo one projekte koji jasno pokazuju vezu sa strategijom razvoja MSP-a koje aplicira, prednost nad konkurencijom po pitanju: tehnologije i intelektualne svojine, poslovnog modela i klijenata /odnosa sa tržištem.

Greške u prijavljenim prijedlozima: prijedlozi su koncipirani tako da nije adekvatno prezentirana poslovna mogućnost koja se nudi, nedovoljno ubjedljivo objašnjenje konkurentske prednosti MSP – aplikanta, ne pruža se dovoljno informacija o konkurentskim rješenjima, prijedlozi imaju nedovoljan nivo inovativnosti, nije precizno objašnjena komercijalizacija proizvoda, mnogi prijedlozi su loši, vođeni idejom bitno je probati, pa šta bude. MSP instrument nije lutrija.

 Online narudžba

Pratite nas na društvenim mrežama!