Pratite nas na:

Savjet dana

18. Novembra 2016.

Koja je cijena kvaliteta?

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a današnji tekst u rubrici Savjet dana iz područja marketing konsaltinga kreiran je sa ciljem pojašnjenja odnosa cijene i kvaliteta produkta ili usluge. Poslovne organizacije nastoje da se tržišno pozicioniraju prvenstveno posvećujući pažnju […]
11. Novembra 2016.

Da li su društvene mreže CRM?

Današnji tekst u rubrici Savjet dana, iz oblasti marketing konsaltinga, posvećen je društvenim mrežama i CRM-u kao osnovnim, digitalnim, alatima koji se koriste pri upravljanju odosima sa klijentima i poslovnoj komunikaciji. Odgovor na pitanje iz naslova teksta je: DA. Izgleda […]
4. Novembra 2016.

Zašto je potrebna automatizacija poslovanja?

Automatizacija poslovnih procesa, u 21. stoljeću, osnovni je preduslov za uspješno poslovanje. Većina poslovnih organizacija još uvijek nema automatizirane (ili precizno definirane) poslovne procese, integrisani informacioni sistem (IIS)  odnosno najveći broj poslovih organizacija imaju, još uvijek, samo “osnovne” softvere za […]
28. Oktobra 2016.

Unutarnja organizacija rada – koliko je važna?

Unutarnja organizacija rada je jedan od faktora uspješnosti poslovanja. Ukoliko strateški menadžer nema adekvatne vještine za organizaciju posla, to se u poslovnoj organizaciji neće moći očekivati da unutrašnja organizacija rada bude sistematična i efikasna. Kao menadžeri, ljudi izvršavaju menadžerske funkcije […]
21. Oktobra 2016.

“Zamke” intuitivnog odlučivanja

Za većinu poduzetnika intuitivno odlučivanje je primarni način na koji upravljaju poslovnom organizacijom. Profesionalni (strateški) menadžeri, sa druge strane, pri odlučivanju i poslovnom upravljanju koriste prvenstveno analitičke alate odnosno koriste odgovarajuće informacione sisteme za podršku poslovnom odlučivanju. Intuitivno odlučivanje ne […]
14. Oktobra 2016.

Poduzetnik i (samo)motivacija

(Samo)motivacija je jedna od ključnih karika uspjeha svakog poduzetnika. Ustrajnost i usmjerenost na postizanje cilja veoma su bitne, naročito u momentima kada poduzetnik naiđe na (ne)planirane prepreke u poslovnom poduhvatu odnosno način na koji će se poduzetnik „nositi“ sa određenim […]
7. Oktobra 2016.

“Smetnje” u poslovnoj komunikaciji i timskom radu

Povod za današnji Savjet dana je tekst Koje su prednosti učinkovite suradnje i timskog rada. Prednosti učinkovite poslovne komunikacije, u timskom radu, svi poznajemo. Međutim, kada nastupe “smetnje” u poslovnoj komunikaciji i timskom radu, potrebno je učiniti dodatne aktivnosti kako […]
30. Septembra 2016.

Emisija i ulaganje u obveznice kao oblik financiranja

Povod za posljednji Savjet dana u tekućem mjesecu, iz oblasti finansijskog konsaltinga, je tekst: Financiranje tvrtke – Je li bolje uzeti kredit ili emitirati obveznice? Obveznica (engl. bond, njem. Schuldverschreibung), ili zadužnica (obligacija) je dužnički vrijednosni papir koji izdavaoca obvezuje […]
23. Septembra 2016.

Znanje kao investicija (u budućnost)

U ekonomiji znanja najvažniji ekonomski resurs za postizanje održivog razvoja i konkurentnosti više nije kapital, prirodni resursi ili rad (tradicionalni resursi), već znanje, a u njemu intelektualni kapital. Poslovne organizacije i poduzetnici još uvijek nisu spremni da ulažu vlastite resurse […]
16. Septembra 2016.

Prodaja vs. Finansijska analiza

Današnji tekst u rubrici Savjet dana počinjem sa citatom: “Success is the ability to go from failure to failure without loss of enthusiasm.”- Winston Churchill. Uspješna prodaja ne bi trebala poznavati fijasko (neizvršenje, propust), ali svi koji su imali priliku […]

Pratite nas na društvenim mrežama!