Pratite nas na:

Finansijski konsalting

8. Marta 2019.

Upravljačko vs. finansijsko računovodstvo

Značaj računovodstvene funkcije za finansijsko upravljanje može se posmatrati sa više različitih aspekata, a što je rezultat ekonomsko – tehnološkog razvoja koji je uslovio i specijalizaciju u računovodstvu. Najznačajnije vrste računovodstva su: menadžersko (upravljačko) računovodstvo, finansijsko računovodstvo, troškovno računovodstvo, računovodstvena […]
4. Januara 2019.

Front office vs. Back office poslovi

Uobičajeni naziv za poslove koji podrazumijevaju direktni kontakt sa potrošačima ili klijentima je front office (npr. prodaja, šaltersko poslovanje, recepcija i sl.), dok se termin back office koristi za sve poslove koji se obavljaju ‘u pozadini’, a koji podrazumijevaju administrativne […]
26. Decembra 2018.

Finansijska vrijednost brenda i MRS 38

U trenutku kada se svodi ‘konačan’ bilans za tekuću godinu, u rubrici Savjet dana izabrala sam temu: Finansijska vrijednost brenda  i MRS 38. Iako postoji odgovarajući računovodstveni standard za nematerijalnu imovinu, brend kao oblik nematerijalne imovine preduzeća još uvijek se […]
21. Decembra 2018.

Povećanje profitabilnosti i teambuilding

Jedan od internih faktora koji u značajnoj mjeri utiče na povećanje profitabilnost poslovanja je kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih potencijala. Ulaganjem u teambuilding aktivnosti, kao jedan od načina razvoja organizacijske kulture preduzeća, postiže se povećanje učinkovitosti poslovnih timova. Povećanjem učinkovitosti […]
14. Decembra 2018.

Upravljanje troškovima akvizicije kupaca

Za finansijsko upravljanje od posebnog značaja je izračun troškova akvizicije (stjecanja) kupaca  ili eng. Customer Acquisition Cost – CAC. Ovaj mjerni podatak sve više se koristi u upotrebi, sa pojavom internetskih preduzeća i web-oglašavanih kampanja, bez obzira da li se […]
7. Decembra 2018.

Analiza i planiranje zaliha

Upravljanje zalihama (sirovina i materijala, dijelova, poluproizvoda, gotovih proizvoda) izazovan je aspekt finansijskog upravljanja, jer su zalihe dio aktive preduzeća. Obrt zaliha, u određenom vremenskom periodu, od posebnog je značaja za finansijsko upravljanje, što podrazumijeva upotrebu odgovarajućeg sistema. Finansijski opravdano […]
30. Novembra 2018.

Promocija poslovanja ‘u oblaku’ i ePDV

Kada sam prošle godine kreirala slogan, za 2018. godinu, “Be – Like – a Cloud”  sa ciljem promocije značaja: digitalne transformacije poslovanja, virtualnog poslovanja za tržišnu konkurentnost, primjene koncepta Big Data za moderni kontroling, računovodstva ‘u oblaku’ za vlasnike preduzeća, […]
28. Septembra 2018.

Značaj kontrolne funkcije za finansijsko upravljanje

Kontrolna funkcija u preduzeću od posebnog je značaja za uspješno finansijsko upravljanje. Pri pojašnjavanju važnosti (finansijskog) upravljanja za uspješno poslovanje preduzeća obično koristim primjer za upravljanje automobilom, a pojedine upravljačke funkcije u preduzeću upoređujem sa dijelovima motornog vozila. Značaj kontrolne […]
21. Septembra 2018.

(Ne)finansijski rizici: prijetnja ili šansa

Kada se posmatraju (ne)finansijski rizici onda je najčešći pojam koji se pri tome koristi sigurnost, dok se rizik obično definira kao prijetnja i opasnost odnosno isključivo sa negativnim značenjem. Ukoliko pogledamo definiciju rizika na engleskom jeziku, možemo uočiti da postoji […]
14. Septembra 2018.

Finansijski aspekti standardizacije poslovanja

Prilikom implementacije ISO i drugih standarda kvalitete, jedno od pitanja koje se pojavljuje kod donosilaca odluke tj. strateških menadžera je cijena odnosno visina ‘troškova’ za ovu vrstu konsultantskih usluga. Pri tome donosioci odluka ‘zaboravljaju’ ili ne znaju da standardizacija poslovanja ima […]

Pratite nas na društvenim mrežama!