Pratite nas na:

Leftor

29. Juna 2012.

ABC metoda obračuna troškova

Osnovna svrha informacija o troškovima je da koriste raznim korisnicima u procesu poslovnog odlučivanja. Najvažniji korisnik tih informacija je menadžment na različitim razinama odlučivanja. ABC metoda je metoda raspoređivanja troškova na bazi aktivnosti odnosno procesa koji su korišteni u proizvodnji […]

29. Juna 2012.

Šta je cash flow ?

Izraz novčani tok (engl. cash flow) uključuje prilive i odlive novca i novčanih ekvivalenata. Izveštaj o novčanom toku prikazuje sve prilive i odlive novčanih sredstava, u određenom vremenskom periodu, a koristi se za određivanje stepena likvidnosti preduzeća. Koncepcija novčanog toka […]

20. Juna 2012.

Dilema menadžera: Zašto imam(o) probleme sa zaposlenicima ?

Menadžment kao karijera je izuzetno stresan poziv. Mnogima izgleda jednostavno biti menadžer, ali kada se upuste u ove aktivnosti shvate da tu treba jako mnogo truda oko ljudi, naročito onih koje su platili da za njih rade. Uobičajeno je da […]

31. Maja 2012.

Menadžment znanja

Menadžment znanja je interdisciplinarni (biznis, ekonomija, psihologija i menadžment informacionih sistema) poslovni koncept koji u svom fokusu ima organizaciono znanje. Menadžment znanja, koji obuhvata: ljude, tehnologiju i procese kao međusobno povezane i preklapajuće dijelove, postaje ultimatum neophodan za postizanje konkurentske […]

31. Maja 2012.

Šta je SWOT analiza?

SWOT analiza je široko prepoznata u teoriji marketinga i menadžmenta kao sistematičan način za postizanje cilja. Kada se SWOT analiza ispravno koristi može pružiti dobru osnovu za formulisanje poslovne strategije. Zasluga za SWOT analizu pripisuje se istraživačkom timu, koji je […]

30. Aprila 2012.

Meke vještine

Meke vještine (Soft skills) su znanja, vještine i ponašanja koja se tradicionalno ne uče tokom formalnog  obrazovanja. Ove vještine se izučavaju kroz novu naučnu disciplinu, koja je nastala kao posljedica sistemskih promjena uslijed razvoja tehnologije, globalizacije i ukupnog društvenog razvoja. […]

30. Aprila 2012.

Šta je kreativnost?

Kreativnost  ( lat. “creatus” – stvaralaštvo) je proces  stvaranja novih ideja, pojmova ili rješenja problema, kao i novih poveznica između postojećih ideja ili pojmova.  Mnoge kreativne ideje dolaze do izražaja kada pojedinac odbaci unaprijed stvorene pretpostavke i odlučuje se na […]

30. Marta 2012.

Upravljanje prioritetima

Imajući u vidu da je vrijeme specifičan resurs koji je veoma bitan za uspješnu realizaciju planova, te da se kao takav ne može se „uskladištiti“ ili obnoviti jer je količinski ograničeno (24 sata/dan), to je pri svakodnevnom izvršavanju poslovnih aktivnosti […]

30. Marta 2012.

Šta je delegiranje?

Delegiranje je vještina koja se koristi u dodjeljivanju poslova pojedincima ili timovima. Efikasno delegiranje podrazumijeva da se poslovi povjeravaju na izvršavanje pojedincima koji su najbolje obučeni da ih obave odnosno dodjeljuje im se odgovarajući nivo slobode da završe posao na […]

29. Februara 2012.

Proaktivno upravljanje projektnim rizicima

Proaktivno upravljanje podrazumijeva preuzimanje odgovornosti za svoja djela i ponašanje u skladu sa željama i krajnjim ciljem.  Proaktivno upravljanje projektom veoma je bitno stoga što omogućava kvalitetno predviđanje okolnosti koje bi se mogle dogoditi tokom izvođenja projekta, te planiranje aktivnosti […]

Pratite nas na društvenim mrežama!