Pratite nas na:

Poslovne zanimljivosti

19. Aprila 2021.

Šta je poslovni model?

Poslovni model je način na koji preduzeće funkcionira i kreira vrijednost na tržištu. To nije strategija, ali proizlazi iz strategije ili je mijenja. Poslovni model definira kako preduzeće uspostavlja i izgrađuje odnose sa kupcima i poslovnim partnerima, kako koristi resurse […]
19. Aprila 2021.

Zero -Waste koncept

Zero – Waste koncept je strategija oponašanja prirode koja ne poznaje smeće i gdje se sve reciklira u kružnom toku materije i energije. To je skup načela koja se fokusiraju na prevenciji nastanka otpada, redizajniranjem životnog ciklusa proizvoda, koji se […]
19. Marta 2021.

Šta je EVA?

Ekonomska dodana vrijednost (engl. Economic Value Added – EVA) je pokazatelj finansijske uspješnosti preduzeća. To je neto operativna dobit preduzeća (nakon oporezivanja) umanjena za troškove uloženog kapitala. Može se opisati i kao višak dobiti povrh kamate koju zahtijeva tržište. Izračunava se […]
19. Marta 2021.

Nulti proračun

Nulti proračun (engl. Zero Based Budgeting – ZBB) je novi pristup proračunu, gdje se proračun (budžet) priprema bez razmatranja podataka iz prethodne godine. Ova tehnika zahtijeva ponovno izračunavanje svih organizacijskih aktivnosti kako bi se utvrdilo koje treba ukloniti, smanjiti ili […]
19. Februara 2021.

Šta je razgovorni marketing?

Razgovorni marketing (engl. Conversational marketing) je metoda interaktivne marketinške komunikacijse sa internet posjetiteljima. Kroz razgovor sa (potencijalnim) kupcima, preduzeće nastoji postići njihov veći angažman i naučiti više o njihovim omiljenim i nepoželjnim osjećajima, kako bi mogli reagirati na temelju povratnih […]
19. Februara 2021.

Korisničko iskustvo

Korisničko iskustvo (engl. Customer experience, poznato i kao CX) definirano je interakcijama i iskustvima koje kupac ima sa brendom, od prvog kontakta do postajanja vjernim kupcem. Sastavni je dio upravljanja odnosima sa klijentima (CRM). Kreiranje pozitivnog korisničkog iskustva je veoma […]
19. Januara 2021.

Šta je mapiranje procesa?

Mapiranje procesa je alat za planiranje i upravljanje koji vizualno opisuje tokove rada u preduzeću. Mapa procesa naziva se i dijagram toka, grafikon procesa, funkcionalni dijagram procesa, model procesa. Mape procesa pružaju uvid u procese, pomažu timovima da razmisle o […]
19. Januara 2021.

PEST analiza

PEST analiza je strukturirani način pristupa strateškoj analizi makro okoline odnosno proces ocjene i interpretacije informacija dobivenih istraživanjem političkih i pravnih (P), ekonomskih (E), sociokulturnih, ekoloških i medijskih (S) i tehnološko-znanstvenih (T) faktora okoline preduzeća. Cilj je prepoznati i ukazati […]
21. Decembra 2020.

Šta je tržišni rizik?

Tržišni rizik je rizik ostvarivanja gubitaka uslijed kretanja cijena na tržištu. Vrsta tržišnog rizika ovisi o vrsti ulaganja. Primjerice, rizik vlasničkih vrijednosnih papira je rizik ostvarenja takvih gubitaka na dionicama, dok valutni rizik predstavlja rizik gubitka novca na promjenama valutnih […]
21. Decembra 2020.

Kontribucijska marža

Kontribucijska marža (ili granični dobitak) je iznos prihoda od prodaje koji ostaje po odbitku ukupnih varijabilnih troškova (proizvodni, prodajni, administrativni). Koristan je pokazatelj pri planiranju dobiti i značajan je element izvještaja o dobiti sastavljenog na temelju direktnih troškova. Naziv kontribucijska […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!