Pratite nas na:

Razvojni konsalting

10. Aprila 2020.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Kontinuitet poslovanja je strateška i taktička sposobnost preduzeća da korištenjem odgovarajućeg planskog pristupa odgovori na eventualno nastale vanredne okolnosti i prekide u poslovanju, sa ciljem nastavka poslovnih aktivnosti preduzeća, na nivou koji je prethodno definiran kao ‘prihvatljiv’ obim poslovanja preduzeća. […]
20. Marta 2020.

Digitalna transformacija poslovanja kao kapitalna investicija

O značaju ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja, u rubrici Savjet dana, u proteklom periodu, kreriani su tekstovi: Poduzetništvo i digitalna transformacija, Isplativost digitalne transformacije  i Finansijski aspekti digitalne transformacije. Svrha ovog teksta je inicirati promjene kod donosilaca strateških odluka da, […]
13. Marta 2020.

Značaj investiciono – razvojne politike preduzeća

Investicije su sastavni dio razvoja poslovanja preduzeća, a izostanak investicija znači stagnaciju poslovanja preduzeća. Ukoliko preduzeće želi kontinurano razvijati i unapređivati vlastito poslovanje, potrebno je da formalno definira vlastitu investiciono – razvojnu politiku, kao sastavni dio poslovne i/ili finansijske politike […]
7. Februara 2020.

Prednosti digitalnog marketinga za unapređenje korisničkog iskustva

Primjena digitalnih marketing alata od posebnog je značaja za kreiranje i unapređenje jedinstvenog korisničkog iskustva. Za kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva fokus preduzeća, pri poduzimanju marketing aktivnosti, treba biti na načinu na koji se digitalna i ne-digitalna korisnička iskustva međusobno nadopunjuju, […]
31. Januara 2020.

Značaj inovacija i kreativnosti za poslovni razvoj

Inovacije i kreativnost osnovne su odrednice organizacijske kulture i konkurentske prednosti suvremenih preduzeća. Preduzeća koja su uspješna u zadovoljavanju potreba svojih kupaca i za kupce kreiraju dodatnu vrijednost ulažu značajne (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih rješenja i kreativnih vještina ljudskih […]
24. Januara 2020.

Strateški pristup planiranju organizacijskih promjena

Poslovanje u sve dinamičnijem poslovnom okruženju zahtijeva od strateških menadžera da budu proaktivni pri upravljanju promjenama. Poduzimanje organizacijskih promjena najčešće nailazi na otpore u preduzećima koja neplanski pristupaju tome, a pri tome se promjene posmatraju isključivo kao neizvjesnost i to […]
17. Januara 2020.

Optimiziranje poslovnih procesa

Poslovni procesi, u svakom preduzeću, su jedan od tri važna faktora (uz ljude i tehnologiju) koji ukoliko ne funkcioniraju ‘na pravi’ način, mogu u značajnoj mjeri uticati na stepen uspješnosti preduzeća. Upravljanje poslovnim procesima (BPM) i njihovo kontinuirano optimiziranje jedan […]
20. Decembra 2019.

Finansijski aspekti digitalne transformacije

U digitalnoj ekonomiji, finansijski menadžeri (CFO) trebaju biti inovativni i pokretači promjena, sa ciljem kvalitetnijeg upravljanja (ne)finansijskim resursima preduzeća. Pri digitalnoj transformaciji poslovanja značajan broj finansijskih menadžera, ali i vlasnika preduzeća koji pružaju npr. računovodstveno-revizorske usluge veoma malu pažnju posvećuju […]
13. Decembra 2019.

Strateško vs. Investicijsko planiranje

Iako se radi o poslovnom planiranju u oba slučaja, strateško planiranje se razlikuje u odnosu na investicijsko planiranje. Strateškim planom detaljnije se razrađuje način realizacije (cjelokupne) poslovne strategije preduzeća, a investicijski plan ima za cilj obezbjediti uspješan povrat uloženog kapitala, […]
6. Decembra 2019.

Inovacije i finansijsko upravljanje

Sve je više različitih alata koji se koriste za finansijsko upravljanje. U kojoj mjeri će alati koji se koriste za finansijsko upravljanje biti inovativni, odnosno kako će pomoći korisnicima da efikasno upravljanju vlastitim finansijama (poslovnim i/ili osobnim) zavisi od više […]

Pratite nas na društvenim mrežama!