Pratite nas na:

Savjet dana

24. Marta 2023.

Značaj kontrolinga za poslovni razvoj

Finansijski kontroling ima ključnu ulogu u razvoju i rastu preduzeća. Cilj finansijskog kontrolinga je pružiti donosiocima odluka tačne i pravovremene finansijske informacije za povećanje profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti preduzeća. Kontroling se odnosi na proces mjerenja učinka u odnosu na standarde, […]
17. Marta 2023.

Upravljanje troškovima držanja zaliha

Troškovi držanja zaliha nastaju kada preduzeće skladišti odgovarajuće zalihe za prodaju, proizvodnju ili druge potrebe. Mogu biti značajni i uključuju: troškove skladištenja, rukovanja i osiguranja zaliha, kao i troškove zastarjelosti, propadanja i krađe. Utiču na profitabilnost, novčani tok, obrtni kapital […]
10. Marta 2023.

Poslovna otpornost i održivost

Poslovna otpornost i poslovna održivost dva su koncepta koji posljednjih godina privlače sve veću pažnju donosilaca odluka, posebno u kontekstu globalnih izazova kao što su: klimatske promjene, prirodne katastrofe i ekonomska nestabilnost. Iako dijele neke sličnosti, ova dva koncepta su […]
3. Marta 2023.

Uloga CFO-a u evaluaciji projekta

Finansijski direktor (CFO) ima ključnu ulogu pri evaluaciji projekta, odnosno odgovoran je za upravljanje finansijskim resursima preduzeća i osiguravanje njihove učinkovite i djelotvorne raspodjele. To uključuje procjenu potencijalnih projekata i ulaganja odnosno određivanje hoće li razvojni projekti generirati pozitivan povrat […]
24. Februara 2023.

Prednosti nativnog oglašavanja

Nativno oglašavanje je vrsta oglašavanja koje treba izgledati što prirodnije i kao da se ne radi o oglašavanju, stoga se još naziva i prirodno ili organsko oglašavanje. Koristi se na način da se stvaraju sadržaji, tako da čitatelj ili gledatelj […]
17. Februara 2023.

Značaj EI za brending

Emocionalna inteligencija (EI) ima poseban značaj za marketing i brending, jer pomaže pri povezivanju sa kupcima na dubljoj razini. Za izgradnju dugoročnih odnosa sa kupcima potrebno je razumjevanje tržišnih potreba i kupovnih navika, ali i emocija kupaca. Da bi se […]
10. Februara 2023.

Integracija prodajne i marketinške funkcije

Jedan od izazova u suvremenim preduzećima je integracija prodajne i marketinške funkcije. Prodajna funkcija je fokusirana na kratkoročne, a marketinška funkcija na dugoročne ciljeve preduzeća. Ukoliko pri realizaciji ciljeva preduzeća, prodajna i marketinška funkcija zanemare zajedničke ciljeve, potrebno je izvršiti […]
3. Februara 2023.

Etika u marketingu i AI

Etički pristup marketinškim aktivnostima treba biti jedan od oblika društveno odgovornog poslovanja suvremenih preduzeća. U digitalnoj ekonomiji odnosno digitalnom marketingu sve izazovnije postaje pitanje: Šta je to etično pri prikupljanju podataka o suvremenim klijentima? odnosno: Koje podatke i na koji […]
27. Januara 2023.

DOP i strategija održivog razvoja

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) polazna je osnova za kreiranje i primjenu strategije održivog razvoja. Preduzeća koja u svom poslovanju primjenjuj principe društveno odgovornog poslovanja, mogu biti u različitim fazama razvoja odnosno mogu primjenjivati jednu ili više vrsta društvene odgovornosti. Osnovne […]
20. Januara 2023.

Prednosti lean menadžmenta

Pri upravljanju organizacijskim promjenama mogu se  koristiti različite metode, a jedna od njih je i lean (vitki) menadžment. Brojne su prednosti primjene lean menadžmenta, a najznačajnije su: poboljšanje razine proizvodnje i učinkovitosti, pojednostavljanjem trenutnih poslovnih procesa, automatizacijom procesa, poboljšanjem transparentnosti […]

Pratite nas na društvenim mrežama!