Pratite nas na:

Marketing konsalting

26. Novembra 2021.

Kako kreirati budžet za oglašavanje?

Za poduzimanje promotivnih aktivnosti potrebno je kreirati odgovarajući budžet za oglašavanje. Budžet za oglašavanje treba biti u skladu sa promotivnom strategijom i definisanim ciljevima oglašavanja. U praksi domicilnih preduzeća, obično se ne vrši formalno kreiranje budžeta za oglašavanje, nego se […]
19. Novembra 2021.

Monitoring i revizija marketing strategije

Za potrebe praćenja ostvarenja poslovnih ciljeva, neophodno je kontinuirano vršiti monitoring i reviziju marketing strategije preduzeća. Za uspješan monitoring i reviziju marketing strategije, neophodno je kreirati odgovarajuće standarde o očekivanom nivou ostvarenja ciljeva, vrednovati stepen ostvarenja svakog od ciljeva sukladno […]
12. Novembra 2021.

Ciljevi unapređenja prodaje

Za kreiranje strategije za unapređenje prodaje potrebno je definirati ciljeve i odabrati ‘prave’ alate za postizanje tih ciljeva. U praksi domicilnih MSP najčešće se želi unaprijediti prodaja, ali pri tome obično nije precizno definisana: strategija, ciljevi i alati za unapređenje […]
5. Novembra 2021.

Konvencionalni Vs. Digitani alati

Baze podataka i digitalni alati zasnovani na primjeni baza podataka čine suštinu digitalne marketing strategije, koju obično primjenjuju preduzeća, koja prate suvremene trendove. Sa druge strane, preduzeća koja posluju na tradicionalnim principima i na istim zasnivaju svoju prodajnu strategija obično […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
10. Septembra 2021.

Strategija za određivanje cijena

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a  u zavisnosti od izabrane strategije za određivanje cijena zavisiti će i budući prihodi preduzeća. Cijena koju određuje preduzeće ima i psihološki uticaj na klijente, odnosno na taj način preduzeće šalje jasnu poruku […]
27. Avgusta 2021.

Marketinški vs. Prodajni pristup

Bez obzira na djelatnost preduzeća, njegovu veličinu i vlasničku strukturu (npr. privatno, javno odnosno komercijalno, socijalno), ukoliko želi uspješno poslovati, svako preduzeće treba da ima minimalno prodajni tim (funkciju), a zatim i marketing tim (funkciju). U nekim preduzećima prodajni i […]
20. Avgusta 2021.

Zašto marketing menadžeri trebaju biti kreativni?

Kreativnost je jedna od vještina koja se podrazumijeva u 21. stoljeću i digitalnoj ekonomiji. Posebno je značajna za marketing menadžere, jer se digitalna ekonomija zasniva na znanju i inovacijama. Preduzeće koje želi biti konkurentno na (digitalnom) tržištu treba u svom […]
13. Avgusta 2021.

Iskustveni vs. Influencer marketing

Suvremeni marketing menadžeri imaju na raspolaganju brojne marketinške alate za komunikaciju sa ciljnim tržištem. Na koji način će se u preduzeću koristiti pojedini marketinški alat, zavisi prvenstveno od (digitalne) marketing strategije preduzeća. Brojne su prednosti primjene iskustvenog i influencer marketinga, […]
6. Avgusta 2021.

‘Zeleni’ marketing trendovi

‘Zeleni’ marketing kao oblik društvenog, ekološkog, marketinga podrazumijeva da su proizvodi odnosno usluge i sve marketinške aktivnosti preduzeća oblikovani na način da njihovo djelovanje nema negativan uticaj na okoliš i društvo u cjelini. ‘Zeleni’ marketing i cirkularna ekonomija podrazumijevaju primjenu […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!